CV

Branko Petris,

dr. med., psihijatar, psihoterapeut,

učitelj u Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju,
certificiran od EAP-a

Mob: +385 98 328 065


Rođen 08.06. 1948. u Zagrebu.

Edukacija

Medicinski fakultet završio u Rijeci 1973. godine.

Specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1987. godine
na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka.

Iskustvo

1983. godine polazio šestomjesečnu izobrazbu za terapeuta u Školi
za alkoholizam i bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju, alkoholizam
i bolesti ovisnosti KBC-a “Dr Mladen Stojanović” (današnja KBC
“Sestre milosrdnice”) u Zagrebu, ogranak Rijeka, pod vodstvom
pok. Prof. dr. sc. Vladimira Hudolina. 1985. godine polaznik
izobrazbe na istoj Klinici u Zagrebu, u trajanju godine dana, kod
pozvanog predavača i učitelja Prof. Grahama Barnesa, pod
nazivom “Transakcijska analiza ponašanja”, koja izobrazba se
nastavila u kontinuitetu i prerasla u ” Školu za kibernetiku psihoterapije”
pri Klinici za psihijatriju KBC-a “Rebro” Medicinskog
fakulteta u Zagrebu. 1992. godine promoviran u zvanje učitelja. Od
tada aktivno sudjeluje u obrazovanju polaznika, budućih psihoterapeuta,
u “Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju”.

Od 1986. godine do 1991. godine polazio izobrazbu iz grupne
analitički orijentirane psihoterapije u organizaciji Klinike za
psihološku medicinu KBC-a “Rebro” i Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i Sekcije za psihoterapiju Hrvatskog
liječničkog zbora, podružnice Rijeka, pod vodstvom Prof. dr. sc.
Eduarda Kleina i Prof. dr. sc. Ljiljane Moro.

Od 1975. – 1978. godine radio kao stručni suradnik “Alkaloid”-a iz
Skoplja sa sjedištem u Zagrebu, od 1978. – 1984. godine u Zavodu
za zaštitu zdravlja u ambulantama OOUR-a Medicine rada, kao
liječnik opće medicine, a kao specijalizant psihijatrije u KBC-u u
Rijeci, na Klinici za psihijatriju od 1984.- 1987. godine. Kao specijalist
psihijatar radio od 1987. godine u Dispanzeru za mentalno
zdravlje Doma zdravlja u Rijeci, a 1991. godine otvara prvu privatnu
psihijatrijsku ordinaciju u Rijeci u kojoj radi i danas.

Od 1981. – 1991. godine terapeut i supervizor u nekoliko Klubova
liječenih alkoholičara. Od 2000.-te godine surađuje kao predavač na
seminarima Andragoškog centra u projektu cjeloživotnog učenja iz
područja komunikologije.

Za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine, u timu od četiri psihijatra
i jednog psihologa, prvi u Hrvatskoj vodi pripremu vojnika za
ratište, a od prvih dolazaka prognanika i izbjeglica radi na umanjenju
posljedica od proživljenih trauma kod djece i odraslih i vrši
funkciju voditelja službe za psihološki rad sa prognanicima i
izbjeglicama, čega je nakon dvije godine svakodnevnog rada,
osmišljen program osnivanja radionica za djecu i odrasle, uz
suradnju kolega iz Italije, u okviru ideje “Psihijatrija u zajednici”.
Tada radi i na projektima UNHCR-a na pružanju psihosocijalne
pomoći djeci izbjeglicama iz BiH bez roditelja, a od 1996. godine u
okviru udruge “Luminis” i kasnije udruge “Pharos”.

Aktualni predsjednik Društva za kibernetiku psihoterapije u Rijeci,
čiji je suosnivač 1998. godine, susnivač i član sam Hrvatske udruge
za kibernetiku i organizaciju sa sjedištem u Rijeci, također član
Hrvatskog liječničkog zbora i Sekcije za medicinsku hipnozu od
2003., Švedskog udruženja za kliničku i eksperimentalnu hipnozu
od 1998. godine.

Od 2005. godine član SPUH-a i Povjerenstva za usklađivanje
kriterija sa europskim kriterijima iz psihoterapije.
Stalni suradnik u Savjetovalištu humanitarne organizacije “Terra” u
radu sa ovisnicima.

Autor i koautor desetak stručnih radova iz područja alkoholizma,
socijalne psihijatrije i psihoterapije, učesnik i suorganizator nekoliko
radionica na psihijatrijskim i psihoterapijskim kongresima,
koautor prikaza pod naslovom “Kibernetika psihoterapije” u knjizi:
Psihoterapija, škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas,
urednici: Vlado Jukić i Zoja Pisk, Medicinska naklada i Psihijatrijska
bolnica Vrapče, Zagreb 2008.

Sva prava zadržana | 2023.