CV

Branko Petris,

dr. med., psihijatar, psihoterapeut,

učitelj u Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju, certificiran od EAP-a


Rođen 08.06. 1948. u Zagrebu.

Edukacija

Medicinski fakultet završio u Rijeci 1973. godine.

Specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1987. godine na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka.

Iskustvo

1983. godine polazio šestomjesečnu izobrazbu za terapeuta u Školi za alkoholizam i bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju, alkoholizam i bolesti ovisnosti KBC-a "Dr Mladen Stojanović" (današnja KBC "Sestre milosrdnice") u Zagrebu, ogranak Rijeka, pod vodstvom pok. Prof. dr. sc. Vladimira Hudolina. 1985. godine polaznik izobrazbe na istoj Klinici u Zagrebu, u trajanju godine dana, kod pozvanog predavača i učitelja Prof. Grahama Barnesa, pod nazivom "Transakcijska analiza ponašanja", koja izobrazba se nastavila u kontinuitetu i prerasla u " Školu za kibernetiku psihoterapije" pri Klinici za psihijatriju KBC-a "Rebro" Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 1992. godine promoviran u zvanje učitelja. Od tada aktivno sudjeluje u obrazovanju polaznika, budućih psihoterapeuta, u "Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju".

Od 1986. godine do 1991. godine polazio izobrazbu iz grupne analitički orijentirane psihoterapije u organizaciji Klinike za psihološku medicinu KBC-a "Rebro" i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sekcije za psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora, podružnice Rijeka, pod vodstvom Prof. dr. sc. Eduarda Kleina i Prof. dr. sc. Ljiljane Moro.

Od 1975. - 1978. godine radio kao stručni suradnik "Alkaloid"-a iz Skoplja sa sjedištem u Zagrebu, od 1978. - 1984. godine u Zavodu za zaštitu zdravlja u ambulantama OOUR-a Medicine rada, kao liječnik opće medicine, a kao specijalizant psihijatrije u KBC-u u Rijeci, na Klinici za psihijatriju od 1984.- 1987. godine. Kao specijalist psihijatar radio od 1987. godine u Dispanzeru za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Rijeci, a 1991. godine otvara prvu privatnu psihijatrijsku ordinaciju u Rijeci u kojoj radi i danas.

Od 1981. - 1991. godine terapeut i supervizor u nekoliko Klubova liječenih alkoholičara. Od 2000.-te godine surađuje kao predavač na seminarima Andragoškog centra u projektu cjeloživotnog učenja iz područja komunikologije.

Za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine, u timu od četiri psihijatra i jednog psihologa, prvi u Hrvatskoj vodi pripremu vojnika za ratište, a od prvih dolazaka prognanika i izbjeglica radi na umanjenju posljedica od proživljenih trauma kod djece i odraslih i vrši funkciju voditelja službe za psihološki rad sa prognanicima i izbjeglicama, čega je nakon dvije godine svakodnevnog rada, osmišljen program osnivanja radionica za djecu i odrasle, uz suradnju kolega iz Italije, u okviru ideje "Psihijatrija u zajednici". Tada radi i na projektima UNHCR-a na pružanju psihosocijalne pomoći djeci izbjeglicama iz BiH bez roditelja, a od 1996. godine u okviru udruge "Luminis" i kasnije udruge "Pharos".

Aktualni predsjednik Društva za kibernetiku psihoterapije u Rijeci, čiji je suosnivač 1998. godine, susnivač i član sam Hrvatske udruge za kibernetiku i organizaciju sa sjedištem u Rijeci, također član Hrvatskog liječničkog zbora i Sekcije za medicinsku hipnozu od 2003., Švedskog udruženja za kliničku i eksperimentalnu hipnozu od 1998. godine.

Od 2005. godine član SPUH-a i Povjerenstva za usklađivanje kriterija sa europskim kriterijima iz psihoterapije. Stalni suradnik u Savjetovalištu humanitarne organizacije "Terra" u radu sa ovisnicima.

Autor i koautor desetak stručnih radova iz područja alkoholizma, socijalne psihijatrije i psihoterapije, učesnik i suorganizator nekoliko radionica na psihijatrijskim i psihoterapijskim kongresima, koautor prikaza pod naslovom "Kibernetika psihoterapije" u knjizi: Psihoterapija, škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas, urednici: Vlado Jukić i Zoja Pisk, Medicinska naklada i Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb 2008.

Sva prava zadržana | 2019.